دغدغه ای از جنس عشق و احساس
  • گزارش و مصاحبه

  • مرداد 15، 1401 - 09:36


دغدغه ای از جنس عشق واحساس

 عبدالحسین اسدپور 
خبرنگاردریای اندیشه از بندرلنگه

خبرنگار هرگاه از قهر طبیعت زمین می لرزد وآسمان اشک های خودرا بر سرمردم می بارد ؛ درکنار بازماندگان حوادث های مختلف ومجروحان می ماند وبا آنها همدردی می کند ؛ تقویم سال ۱۴۰۱ را ورق می زنیم درمیان گرمترین ماه سال ((۱۷ )) مرداد روز خبرنگار به چشم می خورد ؛ ۱۷ مرداد همواره برای اصحاب رسانه یک روز نام آشناست که بیشتر از همیشه به کاستی ها ودغدغه های خبرنگاران پرداخته می شود ودوباره دراین ایام انبوهی از مطالبات برزمین مانده نقشی مثل حنا می بندد چون باب شده مسئولان فقط در دو؛ سه روز وعده می دهند ورفت تا سال دیگر اگر خبرنگار زنده باشد تا دوباره حرف های تکراری از زبان آنها نگارش کند .
تلاش این قشر زحمتکش در کلام  بیان ونوشتار منعکس می شود تا شاید درگذرتکرار شاهد اتفاقات خوبی دراین حوزه باشیم اما خبرنگاری برای آن کسی که خبرنگار است نه یک شغل ونه حرفه ؛ نه تلاش برای گرفتن خبر وگزارش از اینجا وآنجا وتنظیم وارسال آن برای انتشار که دغدغه توام با عشق واحساس است . خبرنگار سرشاراز امید ؛ اندوه وبغض های فرو خورده از هیجان وشوق شادی است دراو تضاد ها سر می کشند درهم می پیچند وجانش را درکشاکش خود صیقل می زنند وشفاف می کنند. 
خبرنگار هرگاه از قهر طبیعت زمین می لرزد واشک آسمان برسر مردم می بارد وسیل جاری می شود ، در کنار بازماندگان ومجروحان با آنها همدردی می کند . هرجا غرق درسیلاب می شود هرجا جنگ ، زنان وکودکان بیگناه را به تازیانه زورگویان می ازارد حاضر است ودر کنار هموطنانش و هنگامی که خبر خوش حس ملی اش را شکوفا می سازد به شوق می آیدبا لبخند جوانانش که بر بام افتخار جهان درعلم ، ورزش ؛ ایثارگری وایمان می ایستند می خندد وپیام آور شادی وتجلی افتخار وحکومت مستضعفان برای تمام آزادگان عالم است . خبرنگار آلام هموطنانش را می فهمد از کاستی ها می گوید ودنبال راه چاره ای است گرچه اوخود کوله باری از مشکلات وانتظار دارد که بااین همه رنج وسختی آن را نیز یدک می کشد تا مخاطب مناسبی برای این جمله منتخب محبوب ملت باشد وبه عنوان نماینده افکار عمومی وشخصی که باید با دقت ؛ ظرفیت افکار عمومی وشخصی وبا رعایت انصاف وتقوی در مسیره فرهنگ عمومی نقش برجسته ای داشته باشد تا نقش مردم ومسئولان در برابروظایف ومسئولیت های خبرنگار واقعند مهم وبرجسته است که درفرهنگ سازی وبهبود وضعیت فرهنگی واطلاع رسانی قابل توجه است ، مسئولان باید در برابر پرسش های منطقی وبه جای خبرنگار پاسخگوباشند وبدون بازی های سیاسی وتعارف های بیجا برای آنان وقت صرف کنند با پاسخ های شفاف وقانع کننده در برابر سئوالات آنها از جامعه ابهام زدایی کنند وبه چرخه فرهنگ سازی واطلاع رسانی دقیق ودرست درجامعه کمک کرده واما مردم به عنوان صاحبان اصلی حکومت ونظام باید به اندازه وظایف ومسئولیتهای یک خبرنگار از وی انتطارداشته باشند.
خبرنگار وروزنامه نگار واقعی را از خبرنگار وروزنامه های زرد که صرفا با هدف خاص سیاسی یا منفعت شخصی درجامعه تلاش می کنند تشخیص دهند ، مردم به عنوان مخاطبان اصلی می توانند نقش مهمی را در رونق بخشی روزنامه ایفا نمایند ، بنابراین آگاهی از وظایف ومسئولیتهای انسانی ؛ قانونی واخلاقی یک خبرنگار از سوی مردم ومسئولان نفش برجسته ای در تاطیف فضای اطلاع رسانی در کشور دارد که خود این موضوع هم نیازمند یک فرهنگ واطلاع رسانی است . این نکته را باید یادآوری کنم که متاسفانه در واقع آنها میرزا بنویس هستند وباید هرآنچه مدیران می خواهند بنویسد واگر جز این باشد مورد غصب وخشم قرار خواهد گرفت . البته اینگونه برخورد ها جدا از دیگررفتارهای بعضی از منابع خبری است که احساس می کنند جواب تلفن خبرنگار را ندادن واحیانا اورا پشت دراتاق منتظر نگه داشتن افتخار بزرگی است . 
خبرنگاران ضمن عشق به کار خود یک وظیفه شرعی وقانونی دارند که باید در این حیطه به فعالیت بپردازند وجوبگوی آن نیز باشند ودرهمین راستا نیازمند ارتباط صمیمی با مسئولان نهادها وادارات هستند ومسئولین نیز باید با حقیقت جویی وارائه آمار واطلاعات درست وبه موقع خبرنگاران را برای عمل به این وظیفه شرعی کمک نمایند ، رسانه ها باید طوری عمل کنند که مسئولین بدانند زیرذره بین آنان قرار دارند وبه نوعی رسانه ها باید آیینه تمام نمای جامعه باشند ‌‌.