نطق اسماعیل بواشه عضو شورای شهر در انتقاد به دخالت اعضا شورا در جابجایی کارکنان شهرداری بندرعباس
  • سیاسی

  • تیر 19، 1403 - 17:49